ثبت ایده

راهنمای پذیرش ایده

راهنمای پذیرش ایده


لطفا برای اطلاع از فرایند پذیرش ایده فرم زیر را دانلود و مطالعه کنید.

فرایند پذیرش ایده


ایده ی خود را ثبت کنید

برای تبت ایده خود فرم زیر را دانلود کنید و بعد از پر کردن ، آن را به مرکز نوآوری ایمیل کرده یا تحویل دهید.

فرم ثبت ایده(pdf)
فرم ثبت ایده(doc)


کاربرگ ارزیابی پذیرش و حمایت از ایده ها(جهت استفاده داوران).

فرم ارزیابی ایده


کاربرگ ارزیابی پیشرفت ایده ها(جهت استفاده داوران).

فرم پیشرفت ایده


شیوه نامه تدوین گزارش پایان دوره و میان دوره.

شیوه نامه تدوین


پیوستهای شیوه نامه تدوین گزارش پایان دوره و میان دوره.

پیوستهای شیوه نامه تدوین